Úvodní strana | LOM PRAHA s.p. | "Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech"  English

Náš projekt


„Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech“

LOM PRAHA s.p. usiluje ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha (VHÚ) o záchranu zcela unikátního souboru historických budov areálu bývalé firmy AERO, nacházejícího se na letišti Praha-Letňany a nazývaného Stará Aerovka. Uvedený soubor budov byl Ministerstvem kultury ČR jako „soubor budov areálu AERO Kbely“ prohlášen za nemovitou kulturní památku a tvoří tak nedílnou součást nejznámější a širokou veřejností nejvíce vnímané části památkového fondu ČR. Završení procesu prohlášení za nemovitou kulturní památku, které se uskutečnilo 21. listopadu 2011 (číslo rejstříku ÚSKP: 104539), je pouze prvním krokem ve výše uvedeném úsilí o záchranu tohoto souboru staveb, sestávajícího ze čtyř historických leteckých hangárů a spojovacích částí. Předkládaný projekt se týká hangárů č. V a VI, nacházejících se v havarijním stavu, který bezprostředně ohrožuje jejich existenci. LOM PRAHA s.p. z tohoto důvodu usiluje o záchranu uvedených dvou hangárů a realizaci společného projektu s VHÚ, který by umožnil nejen záchranu nemovité kulturní památky, ale současně bezpečné uložení a uchování movitého kulturního dědictví státu spravovaného VHÚ v rámci sbírky muzejní povahy evidované Ministerstvem kultury ČR v Centrální evidenci sbírek pod číslem HUA/002-05-09/171002.

Dne 19. 6. 2014 podal LOM PRAHA s.p., ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha, žádost o grant z EHP a NF „Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech“ - registrační číslo EHP-CZ06-OV-1-176-01-2014, v rámci programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast PA16 – Zachování a revitalizace přírodního a kulturního dědictví.

Celkem bylo předloženo 209 žádostí o grant, přičemž hodnotící komisí bylo k verifikaci doporučeno a následně schváleno Ministerstvem financí 26 žádostí, jednou z 26 schválených žádostí je i výše uvedená žádost o grant na projekt „Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech“.

Cílem projektu je celková rekonstrukce dvou nejohroženějších hangárů, po které vznikne v areálu Stará Aerovka, ve spolupráci s VHÚ, unikátní muzejní komplex vycházející z původního účelu jednotlivých budov, jehož součástí bude mimo jiné návrat historických letounů firmy AERO do místa jejich vzniku.
Rekonstrukce bude provedena zcela v souladu s požadavky na památkovou ochranu objektů. Projekt zachovává v maximální možné míře historické postupy a technologie použité při původní výstavbě dotyčných objektů

Financování projektu:


Celkové výdaje projektu: 34 634 318 Kč s DPH
Celkové způsobilé výdaje: 28 623 403 Kč bez DPH
Schválená dotace: 22 898 722 Kč bez DPH (80%)
Spolufinancování: 5 724 681 Kč bez DPH
Nezpůsobilé výdaje: 6 010 915 Kč


Etapy projektu:


Řízení projektu (1.12.2014 - 30.4.2016)

Řízení projektu v souladu se stanoveným projektovým záměrem zabezpečuje management projektu, a to po celou dobu jeho realizace. Každý člen má jasně stanoveny odpovědnosti, pravomoci a v rámci celého managementu je stanovena zastupitelnost pro plnění úkolů na projektu.

Veřejná zakázka na výběr zhotovitele (1.12.2014 - 21.5.2015)

V souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách proběhne otevřené řízení na výběr zhotovitele s následujícími etapami: předběžné oznámení, oznámení o zahájení zakázky, hodnocení a výběr nabídek, lhůta pro podání námitek, podepsání smlouvy.

Zajištění služeb (1.12.2014 - 30.04.2016)

Pojištění hangárů č. V a VI po celou dobu realizace projektu a náklady na toto pojištění jsou zahrnuty v rozpočtu. Dále se předpokládá pojištění i po celou dobu udržitelnosti, náklady budou hrazeny z finančních zdrojů podniku. Technický dozor investora je předpokládán od zahájení stavebních prací zhotovitelem, po celou dobu realizace stavby. Náklady na zajištění TDI jsou zahrnuty v rozpočtu. Dále budou formou služby zajištěno zhotovení billboardů a pamětní desky.

Publicita (1.1.2015 - 30.4.2016)

Hlavním cílem publicity je informovat širokou veřejnost a cílové skupiny o pozitivním přínosu bilaterální spolupráce a financování EHP a Norských fondů (NF) pro revitalizaci historického a unikátního areálu Staré Aerovky. Dalším cílem je projekt prezentovat jako významný krok k zachování historické tradice českého letectví pro stávající i budoucí generace. Plán publicity projektu je zaměřen na nejširší odbornou i laickou návštěvnickou veřejnost, domácí i zahraniční, tj. například příznivce českého letectví, zájemce o leteckou techniku, studenty, zájemce o historii i historiky. V návaznosti na identifikaci cílových skupin, byla vytvořena mediální strategie, která svou koncepcí zaručuje dosah informací skrze konkrétní a specializované mediální prostředky přímo k jedincům patřícím k jednotlivým vytipovaným cílovým skupinám. Díky této koordinované strategii a jejím konkrétním krokům je zaručena maximální efektivita prezentace projektu a přínosu EHP a NF. Plán publicity využije kombinaci tradičních (televize, rádio, noviny, magazíny, billboardy, konference) i moderních (sociální sítě, webové stránky) metod propagace a bude postaven na rozsáhlém a stabilním mediálním zázemí podniku LOM PRAHA s.p., Ministerstva obrany ČR a Vojenského historického ústavu Praha. Projektu je také zaručena trvalá publicita formou billboardu a pamětní desky, které budou navždy viditelné při příležitostech Dní otevřených dveří a začleněním areálu do Pražské muzejní noci. Harmonogram: 1/2015 spuštění webových stránek projektu, 6/2015 vztyčení billboardů, 5/2015-4/2016 - průběžná dokumentace realizace rekonstrukce a medializace průběhů prací. 4/2016 - PR články s inzercí a pozvánkami na den otevřených dveří, 4/2016 - tisková konference, PR články v leteckých magazínech, propagace na sociálních sítích, od 4/2016 - dlouhodobě - den otevřených dveří, společenské akce pro zástupce MO ČR a politické sféry, umístění pamětní desky, Pražská muzejní noc, televizní reportáž.

Zpracování dokumentace pro provedení stavby (21.5.2015 - 31.12.2015)

Je součástí položkového rozpočtu stavby. Dokumentaci provede vybraný zhotovitel (viz výběrové řízení na zhotovitele) po podpisu smlouvy, na základě zadavatelem předložené projektové dokumentace a souvisejícího.

Rekonstrukce hangáru V a VI (1.6.2015 - 30.4.2016)

Projekt zachovává v maximální možné míře zcela v souladu s požadavky památkového úřadu historické postupy a technologie použité při původní výstavbě dotyčných objektů. Jde o obnovu celku i detailů ve stávající (prakticky původní) podobě s tím, že budou odstraněny některé rušivé novodobé zásahy.

Hangár V
- demontáž střešního pláště a poškozených částí obvodového pláště,
- repasování „uhnilých“ ocelových prvků,
- otryskání ocelové konstrukce a provedení nátěrů v původní barevnosti,
- oprava obvodového pláště v členění a materiálu dle původního stavu,
- chemické ošetření dřevěných nových prvků karbolinovým nátěrem v odstínu ořech,
- provedení elektroinstalace a rozmístění svítidel respektující původní osvětlení,
- oprava stávající nášlapné vrstvy podlahy se zachováním stávajícího „betonového“ vzhledu.


Hangár VI
- demontáž fasádních palubek, jejich doplnění novými při využití části původních, soustředěných na jedné z fasád,
- nahrazení části degradovaných a poškozených dřevěných prvků tesařským způsobem ze shodných profilů, exponovaná místa u podlahy z modřínového, jinak ze smrkového dřeva,
- chemické ošetření dřevěných prvků karbolinovým nátěrem v odstínu ořech,
- zhotovení kopie stávajících oken,
- repase kování,
- zhotovení kopie ocelového žebříku na střechu,
- oprava obvodového pláště v členění a materiálu dle původního stavu,
- provedení elektroinstalace a rozmístění svítidel respektující původní osvětlení,
- oprava stávající nášlapné vrstvy podlahy se zachováním stávajícího „betonového“ vzhledu.

Instalace expozice (1.2.2016 - 30.4.2016)

Partner projektu, Vojenský historický ústav Praha, využije pro trvalé uchování kulturního a technického dědictví České republiky opravené hangáry žadatele za účelem vzniku muzejního komplexu odpovídající nejnovějším světovým trendům vystavování historických letadel, včetně části věnované létajícím exponátům. Návštěvníkům muzea bude umožněno v rámci expozice spatřit údržbu, restaurování historických letounů a letové ukázky. Dynamický model muzea bude prezentovati funkčnost vystavovaných exponátů, nikoliv tradiční mrtvé muzeum. Unikátnost projektu spočívá v tom, že areál bude revitalizován v celistvosti odpovídající stavu z roku 1941. Do hangáru č.V bude instalována sbírka bombardovacích, bitevních letounů a stíhacích bombardérů z období od 2. světové války až do 80. let minulého století a nejcennější přírůstek sbírky Vojenského historického ústavu Praha za posledních 20 let, tj. sovětský bombardovací letoun Petljakov Pe-2 z období 2. světové války, který získal do sbírky z norského leteckého muzea Norsk Luftfartsmuseum v Bodo. Hangár č. VI bude věnován historii výroby letounů AERO, a proto do něho budou nainstalovány exponáty čtveřice unikátních prototypů letounů firmy AERO.